Post-Brexit Rights in West Gwent: What you need to know

Post-Brexit Rights in West Gwent: What you need to know

Monday 14 June de 12:00 à 13:30

sur inscription (1 autre option disponible)

Post-Brexit Rights in West Gwent: What you need to know

Do you provide services to EU/EEA people living in West Gwent?

West Gwent is home to EU/EAA citizens and their families. We want them to continue living and working in the area following the UK’s exit from the European Union, and exercise their rights and entitlements to do so. It is essential that service providers are aware of some of the changes to immigration legislation in order to effectively support people, and to avoid any risk of unlawful discrimination.

This short session will include inputs from experts from Newfields Law, Tros Gynnal Plant, Newport Mind, Citizens Advice and Settled which will equip you with the understanding you need to continue providing services effectively and fairly to EU/EAA citizens. We particularly encourage people working in primary care, housing, customer services and HR professionals/employment agencies to attend.

Hawliau Ôl-Brexit - gweminar ar yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Ydych chi'n darparu gwasanaethau i bobl yr UE/AEE sy'n byw yng Ngorllewin Gwent?

Mae Gorllewin Gwent yn gartref i ddinasyddion yr UE/EAA a'u teuluoedd. Rydym am iddynt barhau i fyw a gweithio yn yr ardal yn dilyn ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd, a chadw eu hawliau i wneud hynny. Mae'n hanfodol bod darparwyr gwasanaeth yn ymwybodol o rai o'r newidiadau i ddeddfwriaeth mewnfudo er mwyn cefnogi pobl yn effeithiol, ac er mwyn osgoi unrhyw risg o wahaniaethu anghyfreithlon.

Bydd y sesiwn fer hon yn cynnwys cyfraniadau gan arbenigwyr o Newfields Law, Tros Gynnal Plant, Newport Mind, Cyngor ar Bopeth a Settled a fydd yn eich arfogi â'r ddealltwriaeth sydd ei hangen i barhau a darparu gwasanaethau yn effeithiol ac yn deg i ddinasyddion yr UE/EAA. Rydym yn arbennig, yn annog pobl sy'n gweithio ym maes gofal sylfaenol, tai, gwasanaethau cwsmeriaid a gweithwyr proffesiynol AD/asiantaethau cyflogaeth i ddod.